Privatlivspolitik ved Give Kirke

Privatlivs- og persondatapolitik

Give og Vorslunde Sognes Persondatapolitik omhandler hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvordan de beskyttes, og hvor lang tid de opbevares. Ligeledes er den enkelte persons rettigheder beskrevet, herunder hvordan man gør indsigelse eller søger indsigt i sine personoplysninger.

Desuden findes her oplysninger om privatlivspolitik for www.givekirke.dk, www.farrekirke.dk og www.vorslundekirke.dk. (De to sidstnævnte domæner omdirigeres til www.givekirke.dk, hvorfor nedenstående privatlivspolitik gælder for alle tre domænenavne)

Privatlivs- og persondatapolitikken er således gældende for sognets indsamling og behandling heraf, ikke blot via hjemmesiden.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Give-Vorslunde Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages i Give og Vorslunde Sogn. Persondata behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af d. 25. maj 2018, som kræver, at personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt

Give-Vorslunde Menighedsråd
Bøgetorvet 1

7323 Give
CVR-nr.: 38661612
Telefon: 75731009
Mail: 7983@sogn.dk
Sikker mail via kirkens hjemmeside: www.givekirke.dk/kontakt

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen v. Kirkeministeriet.
Han kan kontaktes på følgende måder:
Mail: databeskyttelsesraadgiver@km.dk
Telefon: 33923390
Brev: Kirkeministeriet, att. ”databeskyttelsesrådgiver”, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

3. Indsamling og brug af personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle slags data, der kan bruges til at identificere personer.
Indsamling af personoplysninger ved Give Sogn sker ved telefonisk, personlig eller skriftlig kontakt til sognepræster eller kirkekontor, fx i forbindelse med tilmelding til aktiviteter som babysalmesang, minikonfirmand, konfirmationsforberedelse og Jul i Fællesskab samt ved aftale omkring en kirkelig handling eller lignende. Der indsamles og gemmes ikke oplysninger i forbindelse med kirkelige handlinger og aktiviteter uden, der er givet skriftligt eller mundtligt samtykke hertil.

Vi indsamler typisk følgende typer oplysninger i det omfang, der gives samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og hvilken kirkelig handling/aktivitet, der er tale om. Endvidere skal kirken have oplysning om CPR-numre ved kirkelige og civile registreringer (dåb, konfirmation, bryllup og begravelser etc.) og om medlemskab af folkekirken.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver man samtidig samtykke til, at ens personoplysninger bliver behandlet af kirkens dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne og kordegn i det sogn, hvor man ønsker den kirkelige handling. Oplysninger om faddere ved dåb og vidner ved vielse er navn og aktuelle adresse, som indskrives og gemmes i den digitale kirkebog sammen med henholdsvis barnets dåbsoplysninger og brudeparrets vielsesoplysninger. Disse oplysninger er typisk videregivet fra de personer, der har bestilt den kirkelige handling, og orienteringen om opbevaring af oplysninger gives til disse.

4. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til de lovhjemlede opgaver, der er tillagt menighedsrådet, som myndighedsudøvende i medfør af den kirkelige lovgivning. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Brandsoft (kirkegårdskartotek, kalendersystem) og offentlige myndigheder

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Tilmeldinger til arrangementer, forespørgsler på kirkelige handlinger, kirkegårdskartotek samt offentlige myndigheder.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning. Dermed gemmes og slettes oplysninger i henhold til lovens bestemmelser herom.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig beror på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, fx mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

  • Give Sognehus
  • Bøgetorvet 1

    7323 Give

    E-mail: give.sogn(at)km.dk

     

  • Telefon: 7573 1009
  • Email: g@k
 

Sociale links